ΟΡΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • (1) Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Δ. ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Τεχνική Εταιρεία Παραγωγής – Εμπορίας – Εξοπλισμού Μονάδων Μαζικής Εστίασης» που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωνίδου 102) και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής, ΕΤΑΙΡΙΑ) παρέχει τακτικό δελτίο ενημέρωσης (newsletter) υπό τους παρακάτω όρους. Ο δικαιούχος ηλεκτρονικής διεύθυνσης που επιθυμεί να το λαμβάνει καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς. Η υποβολή αίτησης να αποστέλλει η ΕΤΑΙΡΙΑ δελτία ενημέρωσης συνιστά πλήρη αποδοχή των παρόντων όρων.
  (2) Τα δικαιώματα επί του περιεχομένου (λ.χ. σχέδια, πληροφορίες, δεδομένα) κάθε δελτίου προστατεύονται κατά περίπτωση από τους ελληνικούς ή διεθνείς νόμους περί διανοητικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην ΕΤΑΙΡΙΑ ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους παραλήπτες του δελτίου αυστηρά για ενημέρωση, αποκλειόμενης κάθε περαιτέρω κερδοσκοπικής αξιοποίησης.
  (3) Λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ή τρίτων για προϊόντα ή υπηρεσίες, συνιστούν δικαιώματα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ή των τρίτων. Η εμφάνισή τους σε δελτίο ενημέρωσης δεν αποτελεί μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Εκτός εξαιρέσεων, όλο το περιεχόμενο κάθε δελτίου ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, διακριτικά γνωρίσματα ή κατατεθειμένα σήματα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει συνολικά ή μερικά αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Ο αιτούμενος τη λήψη δελτίων ενημέρωσης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο συνολικά ή μερικά το περιεχόμενο οποιουδήποτε δελτίου και συνεπώς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον φορέα αποστολής του δελτίου ενημέρωσης. Η αναπαραγωγή επανέκδοση, ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου δελτίου ενημέρωσης με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή όχι σκοπούς, επιτρέπεται μόνον κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
  (4) H ΕΤΑΙΡΙΑ καταβάλλει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε το περιεχόμενο, οι πληροφορίες και τα στοιχεία που εμφανίζονται σε κάθε δελτίο ενημέρωσης να είναι ακριβή, δεν φέρει, όμως, ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα, χρησιμότητα ή επικαιρότητα τους. Ρητά εφιστούμε την προσοχή στους αναγνώστες του δελτίου ενημέρωσης όχι αυτό συντάσσεται με σκοπό, μεταξύ άλλων, και τη διαφήμιση και προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας, κατά τρόπο πάντοτε σύμφωνο με τα συναλλακτικά ήθη και του κανόνες της καλής πίστης. Τα αναφερόμενα σε δελτίο ενημέρωσης μπορεί να μην αποτελούν αποτελέσματα επιστημονικών μεθόδων ή συγκρίσιμων δεδομένων και δεν είναι πρόσφορα προς στήριξη απόψεων τρίτων προσώπων ή για την εξαγωγή ειδικών συμπερασμάτων. Ρητά επισημαίνεται ότι η ΕΤΑΙΡΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει αν αναγνώστης δελτίου ενημέρωσης επηρεάστηκε, σχημάτισε ή μετέβαλε άποψη ή συναλλακτική επιλογή του εξ αιτίας της ανάγνωσης του δελτίου αυτού. Η λήψη δελτίου ενημέρωσης δεν συνιστά προσφορά προς κατάρτιση σύμβασης ούτε μπορεί να οδηγεί σε σιωπηρή σύμβαση με οποιοδήποτε αντικείμενο. Η ΕΤΑΙΡΙΑ παρέχει το συνολικό περιεχόμενο των δελτίων ενημέρωσης χωρίς κανενός είδους εγγύηση, διατυπωμένη ή υπονοούμενη, ενώ μεριμνά με κάθε τρόπο για την ικανοποιητική ποιότητα, την ευπρέπεια και την καταλληλότητα του περιεχομένου. Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν φέρει ευθύνη για απαιτήσεις νομικής, αστικής ή/και ποινικής, φύσης ούτε για ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από αιτία που έχει σχέση με τη λήψη ή μη λήψη παρά τη σχετική αίτηση δελτίου ενημέρωσης ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
  (5) Κάθε αποδέκτης δελτίου ενημέρωσης κατανοεί και αποδέχεται ότι η ΕΤΑΙΡΙΑ αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνη σχετική με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, ενδεχόμενη διαγραφή, κακή απόδοση ή αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης πληροφοριακών δεδομένων (data) που συναρτώνται ή μπορεί να συναρτώνται με το δελτίο ενημέρωσης.
  (6) Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να εγγραφεί και να λαμβάνει δελτίο ενημέρωσης και η εξακολούθηση της παραλαβής τέτοιου δελτίου συνεπάγεται αυτόματα διαρκή αποδοχή των παρόντων όρων. Αποκλειστικά υπεύθυνος για την επάρκεια του εξοπλισμού του με τεχνολογικά μέσα που επιτρέπουν τη λήψη δελτίου ενημέρωσης είναι όποιος ζητεί την αποστολή τέτοιου δελτίου.
  (7) Ανά πάσα στιγμή, χωρίς ανάγκη αιτιολόγησης της απόφασής του, οποιοσδήποτε λαμβάνει δελτίο ενημέρωσης μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του από τη σχετική λίστα και την παύση αποστολής τέτοιου δελτίου. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει σε ενδεχόμενη καθυστέρηση διακοπής της αποστολής δελτίου ενημέρωσης.
  (8) Η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί να μην αποστέλλει δελτίο ενημέρωσης σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις της ελεύθερης επιλογής της, παρότι αυτό ζητήθηκε, χωρίς τούτο να θεμελιώνει ευθύνη ή υποχρέωσή της.
  (9) Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο του δελτίου ενημέρωσης σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους.
  (10) Το δελτίο ενημέρωσης της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ενδέχεται να ενσωματώνει διαφημίσεις κάθε μορφής και παραπομπές (συνδέσμους) σε δικτυακούς τόπους τρίτων, για τους οποίους η ΕΤΑΙΡΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς οι αποδέκτες του δελτίου ενημέρωσης αποκτούν πρόσβαση σε αυτές με δική τους ευθύνη. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν έχει υποχρέωση να ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών αυτών, στις οποίες παραπέμπει μέσω συνδέσμων, ή διαφημιστικών ενδείξεων. Η ΕΤΑΙΡΙΑ σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων και των ιστοσελίδων στις οποίες ενδεχομένως παραπέμπει κάποιο δελτίο ενημέρωσης.
  (11) Η ΕΤΑΙΡΙΑ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της, παρόλο που δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία δελτίου ενημέρωσης θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένη από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.
  (12) Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου, η ΕΤΑΙΡΙΑ, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί αποδέκτης δελτίου ενημέρωσης. Επίσης η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν εγγυάται ότι οι διακομιστές (servers) μέσω των οποίων τίθεται στη διάθεση των αποδεκτών του το δελτίο ενημέρωσης, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.
  (13) Κατά την πρώτη ή επόμενη επίσκεψή σας είναι πιθανό να σας ζητηθούν να δηλώσετε προσωπικά δεδομένα (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ.), προκειμένου να ενεργοποιηθεί η υπηρεσία αυτή ή άλλες από την ΕΤΑΙΡΙΑ (αποστολή ενημερωτικού υλικού με μαζικό sms σε κινητά ή/και σταθερά ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας κλπ.) είτε να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας, επικοινωνία στην οποία ήδη ρητά συγκατατίθεστε, έτσι ώστε να ενημερώνεστε από την ΕΤΑΙΡΙΑ. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν διαθέτει δημόσια προσβάσιμο κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων πελατών ή αποδεκτών δελτίων ενημέρωσης. Προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε (π.χ. ονόματα πρόσβασης) προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της επικοινωνίας αυτής και δεν θα χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι ισχύουσες διατάξεις σχετικά με την προστασία από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  (14) Σημειώνεται ότι πολιτική της ΕΤΑΙΡΙΑΣ σχετικά με προσωπικά δεδομένα που τίθενται σε γνώση της είναι να μην συλλέγονται εν γνώσει της ΕΤΑΙΡΙΑΣ δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από πρόσωπα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Για κάθε επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τηρεί αρχείο της επικοινωνίας και των πληροφοριών που διακινήθηκαν και να χρησιμοποιήσει κάθε πληροφορία που της παρασχέθηκε, προκειμένου να ανταποκριθεί σε κάθε σχετικό αίτημα του αμέσως ενδιαφερόμενου ή για την προστασία των εννόμων συμφερόντων της.
  (15) Η ΕΤΑΙΡΙΑ συνεργάζεται με τρίτα πρόσωπα τα οποία της παρέχουν υπηρεσίες, οι οποίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μπορεί να σχετίζονται με εταιρίες φιλοξενίας διαδικτύου, ανάλυσης δεδομένων, υποστήριξης λογισμικών συστημάτων και άλλων διοικητικών ή μη συστημάτων και υπηρεσιών ασφαλείας. Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύπτει στα πρόσωπα αυτά πληροφορίες με τον πλέον —κατά το μέτρο του δυνατού— ανώνυμο τρόπο αν αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, στο βαθμό που αυτό σχετίζεται με το σκοπό της παροχής από αυτά τα τρίτα πρόσωπα των υπηρεσιών τους προς την ΕΤΑΙΡΙΑ. Επιπρόσθετα, οι σύμβουλοι λογισμικού της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τέτοιες πληροφορίες για τον σκοπό της τροποποίησης, εξέλιξης και ανάπτυξης, βελτίωσης και αξιολόγησης της τεχνολογίας έρευνας και ανάπτυξής τους. Συμμορφούμενη προς το νόμο, η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιήσει ή γνωστοποιήσει κάθε πληροφορία που έχει συλλέξει, σε κάθε περίπτωση κατά την οποία καλόπιστα θεωρεί ότι ο νόμος το απαιτεί, ή/και σε περίπτωση προκειμένου η ΕΤΑΙΡΙΑ να ενισχύσει ή προστατεύσει τα δικαιώματά της, την περιουσία ή την ασφάλειά της.
  (16) Αν ο αποδέκτης δελτίου ενημέρωσης επιθυμεί την αλλαγή ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα αρχεία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, θα πρέπει να ειδοποιήσει την ΕΤΑΙΡΙΑ εγγράφως, δηλώνοντας ρητά την επιθυμητή αλλαγή ή διαγραφή. Ενδεχομένως, η ΕΤΑΙΡΙΑ να επικοινωνεί εν συνεχεία μαζί του, προκειμένου να επαληθεύσει τη δήλωσή του για αλλαγή ή διαγραφή προσωπικών δεδομένων. Ενδέχεται, σε κάθε περίπτωση, να παραμένουν στα αρχεία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία δεν θα χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς και η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνεί μαζί με το υποκείμενο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, χωρίς αποστολή του δελτίου ενημέρωσης.
  (17) Η ΕΤΑΙΡΙΑ λαμβάνει μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αποτρέπει την απώλεια ή κακή χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όλων των αποδεκτών δελτίου ενημέρωσης. Επειδή κανένα σύστημα ασφαλείας ή μετάδοσης και μεταφοράς δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να παρέχει 100% ασφάλεια, παρά το γεγονός ότι η ΕΤΑΙΡΙΑ καταβάλλει κάθε σχετική δυνατή προσπάθεια προκειμένου να προστατεύσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των αποδεκτών του δελτίου ενημέρωσης, σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την ασφάλεια των διακομιστών της ή των μέσων με τα οποία οι πληροφορίες αποστέλλονται προς τους διακομιστές και τους τελικούς αποδέκτες του δελτίου ενημέρωσης της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
  (18) H αποστολή δελτίου ενημέρωσης είναι ανεξάρτητη από τη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου https://www.drakoulakis.gr που λειτουργεί η ΕΤΑΙΡΙΑ, για την περιήγηση στον οποίο ισχύουν οι σχετικοί όροι χρήσης και ο χρήστης/επισκέπτης των ιστοσελίδων του διαδικτυακού τόπου καλείται να τους διαβάσει προσεκτικά και να παραμείνει στον διαδικτυακό τόπο μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.
  (19) Το παρόν αποτελεί συνολική συμφωνία μεταξύ της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και του αποδέκτη δελτίου ενημέρωσης και τροποποίηση όρου χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη αν δεν αποδεικνύεται εγγράφως και δεν ενσωματώνεται στους παρόντες όρους. Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να προσθέτει όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους, όπως γίνεται σήμερα. Oι παρόντες όροι τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους.
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Τ. 215 000 1000

Σας περιμένουμε στις νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις μας για να σας παρουσιάσουμε όλες τις καινούριες τάσεις και ιδέες για το κατάστημά σας

Μετάβαση στο περιεχόμενο